Privacy policy

Deze Privacy Statement is van toepassing bij elke raadpleging van www.njoy-gaming.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is 2by2 bvba , met maatschappelijke zetel te Merksem, ondernemingsnr BE0453.139.854, verder genoemd de websitehouder.

De websitehouder leeft de Belgische privacywet na mbt het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van huidige Privacy Policy, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze website alsook voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze produkten. 

De gegevens zullen niet aan derden meegedeeld worden met uitzondering van een eventuele verwerker die voor de websitehouder in opdracht werkt.

Door het gebruiken en bezoeken van deze website, stemt de gebruiker in met het beleid dat de de websitehouder voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft de gebruiker de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacy Policy.

 De gebruiker heeft recht van inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens. Daartoe richt de gebruiker een schriftelijk verzoek met bewijs van zijn identiteit aan de websitehouder.

De gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing zoals bijvoorbeeld reklame-acties.

Op deze website kunnen hyperlinks staan naar andere websites. De gebruiker komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing mbt de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

De websitehouder verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website de gebruiker op de website is terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.

Er wordt de nodige zorg besteed aan veiligheidsmaatregelen om klanten en geregistreerde gebruikers een veilige toegang te verzekeren tot online diensten.

Om toegang te krijgen moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die hij alleen kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst ale een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden onrechtmatig toegang krijgen tot de online diensten. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatoeprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik ligt uitsluitend bij de gebruiker. 

De websitehouder houdt zich het recht voor deze privacy policy ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.